Kwaliteitsstatuut, privacyverklaring en links

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: K.J.P. Dwarshuis
BIG-registraties: 39063646225
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog, EMDR-therapeut
Basisopleiding: orthopedagogiek
AGB-code persoonlijk: 94007697
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologiepraktijk P. Dwarshuis
E-mailadres: info@psychologiepraktijkdwarshuis.nl
KvK nummer: 50131044
Website: www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl
AGB-code praktijk: 94057907

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Aandachtsgebieden: angststoornissen, stemmingsstoornissen, dwangstoornissen, trauma- en
stressgerelateerde stoornissen, gedragsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen Type klachten:
angsten, somberheid, piekeren, gedragsproblemen, onverwerkte traumatische gebeurtenissen,
onverwerkte rouw, dwanggedachten en dwanghandelingen, opvoedingsproblemen, problemen in
het contact, problemen op school, problemen op het werk, autisme, ADHD, relatieproblemen
Behandelvormen: (cognitieve) gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte Therapie, Exposure
Therapie, eHealth
Visie/werkwijze: Er wordt gewerkt vanuit de visie dat een behandeling zo kort mogelijk is maar zo
lang als nodig, waarbij de cliënt zo veel mogelijk de regie heeft. De doelgroep is volwassenen en
ouderen; het netwerk van de cliënt (gezin, familie, vrienden) wordt (indien nodig) betrokken bij de
behandeling. Naast boven genoemde methodieken wordt zowel in primaire zin als aanvullend op de
behandeling eHealth ingezet.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Persoonlijkheid

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: KJP Dwarshuis
BIG-registratienummer: 39063646225
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: KJP Dwarshuis
BIG-registratienummer: 39063646225

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Anders: vrijgevestigd psychiaters
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
- diverse huisartsen, wo. Huisartsenpraktijk 't Heelhuis, Huisartsenpraktijk Leliestraat
- diverse psychiaters, wo. Psychiatriepraktijk Helmind
- diverse GZ-psychologen, wo. Praktijk van Veelen, Orthopedagogenpraktijk Brandevoort
- diverse POH-GGZ van bovengenoemde huisartsenpraktijken
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Bij op- en afschaling: afstemming met de huisarts
Uitgebreide diagnostiek: afstemming met Specialistische GGZ
Consultatie: psychiater, neuro-psycholoog
Medicatie: overleg met huisarts, psychiater
Aanpassing arbeidsre-integratie: Arbo-arts
Afstemming met een revalidatieprogramma: revalidatie-arts
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
avond/nacht/weekend/crises: huisartsenpost, spoedeisende eerste hulp, GGZ-crisisdienst
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het bestaande vangnet voldoende is
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
diverse collega's van Psychiatriepraktijk Helmind (met 17 medewerkers)
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
van de onderlinge afstemming, criteria van op- en afschaling, verbetering van de wederzijdse
consultatie

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl/index.php?page=over-mijzelf

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Piet de Boer, e-mailadres: klachten@nvgzp.nl
Link naar website:
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voorcli%
C3%ABnten.pdf

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Psychiatriepraktijk Helmind
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De telefonische aanmelding wordt ontvangen door een telefoniste en via mail met de
contactgegevens naar mij doorgestuurd. Ik maak de afspraak voor de intake en de vervolgafspraken.
De communicatie hierover verloopt telefonisch, via email, sms of whatsapp.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Zowel mondeling als schriftelijk.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Gedurende de behandeling vinden geregeld voortgangsgesprekken en evaluaties plaats en tevens
ROM-vragenlijsten
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Om de vier sessies
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Na afsluiting van de behandeling wordt de vragenlijst CQI door de cliënt ingevuld

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening
Naam: K.J.P. Dwarshuis
Plaats: Helmond
Datum: 28-06-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

   Privacyverklaring 

Psychologiepraktijk P. Dwarshuis hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. 

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. 

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.  

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. 

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.  

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen: 0492-792940 of mailen via het contactformulier op de pagina Contact.

 

    Links
- Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl 
- EMDR voor kinderen en jongeren: www.emdrkindenjeugd.nl

- BIG-register: www.bigregister.nl